சமுதாயம சார்ந்த கட்டுரை

LIST OF TAMIL MUTHURAJA SURNAMES - TAMILNADU - Published on 2013-10-23

LIST OF TAMIL MUTHURAJA SURNAMES - TAMILNADU :

The following are the surnames of Tamil Mutharaiyars as per the research conducted by Chola Mutharaiyar Research Center, Tanjore, Tamilnadu.

1.Aabathsagayarayar

2.Aerikattirayar

3.Alagarmalairayar

4.Ambalakkarar *

5.Anaikattirayar

6.Anjatha singamutharaiyar

7.Anjatha singarayar

8.Annavirayar

9.Arayar

10.Arittarkandarayar

11.Arkotturayar

12.Arunavinayar

13.Aruvimalairayar

14.Beemrayar

15.Chatrubayangaramutharayar

16.Chatrukesarirayar

17.Cholamutharayar *

18.Cholan

19.Cholavalavan

20.Cholavallakamayar

21.Ellamkondarayar

22.Enthalkattirayar

23.Ettikudirayar

24.Ettipulirayar

25.Idumbavanarayar

26.Ilanthivelrayar

27.Irandampulirayar

28.Irukkaikudirayar

29.Irunchonatarayar

30.Kadanthairayar

31.Kadothkajarayar

32.Kaduvelirayar

33.Kaduvettimutharayar

34.Kaduvizhirayar

35.Kalimoorkarayar

36.Kalvarkalvar

37.Kanatarayar

38.Kanchirayar

39.Kanhamudirayar

40.Kannangarayar

41.Kanthlurkondarayar

42.Karikalarayar

43.Kariventrayar

44.Karuvurarayar

45.Katahamutharayar

46.Katakarayar

47.Kathamaravarayar

48.Kathamaravillaliyar

49.Kathaperumal

50.Kaukuntla

51.Keerthirayar

52.Killirayar

53.Killivazhavan *

54.Kolalimoimburayar

55.Kolalirayar

56.Kolalivalavarayar

57.Kolarirayar

58.Konadulunar

59.Konattarayar

60.Kongandamutharasar

61.Kongandarayar

62.Kongarayar

63.Kongukalamventrarayar

64.Kongukalavazhirayar

65.Kongukalimookarayar

66.Kongukanikodutharayar

67.Kongukarikalarayar

68.Kongukonattaraiyar

69.Kongumusukuntharayar

70.Kongumutharasar

71.Kongusenthalai Kounder

72.Kongusenthalairayar

73.Konguvalavar

74.Konguvikkiramarayar

75.Kookurrayar

76.Koorvelrayar

77.Kotampattimaravarayar

78.Kumararayar

79.Kurinchinattaraiyar

80.Kutralarayar

81.Maacholarayar

82.Maasilimutharayar

83.Maasilirayar

84.Malainattaraiyar

85.Mangamaikatharayar

86.Mangattumutharayar

87.Mangatturayar

88.Maravamutharaiyar *

89.Meechiramkondarayar

90.Meechurayar

91.Menattaaryar

92.Meykkarayar

93.Moopaagathiyarkavalan

94.Moopaazhahanar

95.Moopabarathavarayar

96.Moopakadampavanarayar

97.Moopakkadamparayar

98.Moopakon

99.Moopakoodalrayar

100.Moopakurinchirayar

101.Moopamuruhanar

102.Moopanar Arayar *

103.Moopar

104.Moopasangamudayar

105.Moopathamizharayar

106.Moopavelaliyar

107.Moopavelanar

108.Moopavillaliyar

109.Moothaaryar

110.Moothakudiaryar

111.Mudiraj

112.Murugavelarayar

113.Musirirajar

114.Mutharasar (Mutha Arasar)

115.Mutharayar (Mutha Arayar)

116.Muthuraja

117.Nallarayar

118.Nalmadibeemarayar

119.Natambalakarar

120.Nathampadimaravar

121.Nattalvar

122.Nattaraiyar *

123.Nayakkar

124.Ochanrayar

125.Oorali gounder

126.Otriyurrayar

127.Oyyakirayar

128.Padaiventrarayar

129.Palaimaravar

130.Pampalimutharayar

131.Pazhayarayar

132.Pazhierinthar

133.Peivettirayar

134.Perambalarayar

135.Peraraiyar

136.Periyacholarayar

137.Peruvalarayar

138.Ponninattaraiyar

139.Poovandarayar

140.Poovanrayar

141.Pothikairayar

142.Poyyilirayar

143.Pulirayar

144.Pulivalarayar

145.Puliyakudirayar

146.Puliyurrayar

147.Rao

148.Rethinakiriyar

149.Rettapadikondar

150.Sennivalavar

151.Senniyar

152.Senthalaikounder

153.Senthalairayar

154.Senthilvelarayar

155.Senthurarayar

156.Serukalamutharayar

157.Serumaramutharayar

158.Seruvalavamutharayar

159.Seruvalavarayar

160.Seruventrarayar

161.Servai

162.Servaikarar

163.Setrambadimutharayar

164.Setramihumutharayar

165.Setramvalarmutharayar

166.Silanbumaravar

167.Silanthirayar

168.Singamutharayar

169.Singarayar

170.Sithirayar

171.Sivanesarayar

172.Suryamutharayar

173.Thanamarayar

174.Thananjayarayar *

175.Thandalaiudayar

176.Thanjaiyarkon

177.Therinthavillalirayar

178.Thirumalrayar

179.Thir3umangairayar

180.Thirumoorthirayar

181.Udutha

182.Uraiyurrayar

183.Uranthaikoman

184.Uttamaseelirayar

185.Uttamathanirayar

186.Valanattarayar

187.Valarikondarayar

188.Valavan

189.Valavar

190.Valavarkoman

191.Vallakkamanyar

192.Vallakkamayar

193.Vallaththarayar

194.Vallkkon

195.Vankaramutharayar

196.Vankarurayar

197.Veliyan *

198.Veliyangarayar

199.Velkodirayar

200.Vengaikodirayar

201.Vengaiyar

202.Venniventrarayar

203.Vazhuvattiyar

The above mentioned list of surnames were collected and compiled after a long research by the organizer Mr. C.Sundararajan Servai, Mutharaiya Chola Alias Early Chola History Research Center, 129, Fifth Street, Abraham Pandithar Nagar, Thanjavur, Pin- 613 001, Tamilnadu.

The remaining surnames will be published in course of time after further collection & compilation by the research center.

sources : https://www.facebook.com/MutharaiyarVaralatrupPakkankalநன்றி